مرا از شروع شب این زمانه
کشاندی به اوج ستاره، ترانه
تو ای زندگی را بهانه، تو ای نور
تو اویی و یا یک نشانه؟!
همین دانم این نظم از توست
تو آهنگ موزون رشد جوانه
تو در انتهای غزل روشن و گرم
وجودم به سویت روانه
تو وزنی برای غزلها
غزلهای ناب،
عاشقانه!

#خودم_عکس_گرفتم
#دوباره_میبری_ام_به_اوج_خیال_ها
#چهارچوب_های_ذهنی
۱۷۸ نظر
۱۷ بهمن ۱۳۹۶