نزدیک عید است...

💕خدایا به مهربانیت قسم
🌻کسی گرفتارنشه
🌻کسی شرمنده خانواده اش نباشه
🌻هیچ چشمی گریان نشه
🌻هیچ قلبی نشکنه
🌻کسی مریض ومریض دار نباشه

الهی آمین


شویدلوبیاپلو با تن ماهی
#‌خودم‌پزهمیشگی
#خوشمزه‌پلو
#چیدمان
#نزدیکاشوخودت_عکس_بگیر
۶۳ نظر
۲۲ اسفند ۱۳۹۷