خاک دانه ها را سبز میکند
خودش هم سبزه زار میشود
سبز کن
تا
سبز شوی
شاد کن
تا
شادشوی
هر چه بیشتر عشق بکاری عشق بیشتری دریافت میکنی

انعکاس چیزی باش که میخواهی .
#‌خودت_عڪس_‌بگیرباموبایل
۰ نظر
۲۳ فروردین ۱۳۹۸