﷽ گاهی اوقات آدمی به عکاسی عشق و علاقه دارد، گاهی هم معتاد عکاسی میشود. 📷
۵۱۲ پست
۶۲۶۰ پیرو
۳۴۷ پیگیری