﷽ گاهی اوقات آدمی به عکاسی عشق و علاقه دارد، گاهی هم معتاد عکاسی میشود. 📷
۵۰۳ پست
۶۲۹۹ پیرو
۳۵۰ پیگیری