﷽ 📷خوابت را میبینم و هر صبح به شوقِ تو بیدار می شوم. بیدار میشوم و سر می گذارم بر شانه هایِ رفته ات...
۵۷۸ پست
۶۴۳۹ پیرو
۳۵۷ پیگیری