بینام🍃
@weipo5467
کسی سوال میکند بخاطر چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می‌ کنم ... #نیما_يوشيج
۱۶ پست
۲۲۲۱ پیرو
۱۱ پیگیری