مرا هزار امید است و هر هزار تویی...
۱۱۸ پست
۳۴۰ پیرو
۸۱ پیگیری