همیشه یادتان باشد که وضعیـت کنونـی شما،
سرنوشت نهایـی تان نیسـت !
روزهـای خـوب خواهنـد آمد ...
تا زمانی که ریشه داری، جوانه بزن...
همیشه راهی هست...

#عکس_های_من‎‎@nazdika
۲۳ نظر
۲۰ مرداد ۱۳۹۸