دیـرڪَاهـےست ڪـه افتاده ام از خـویش بـہ دور"
شـاید ایـن عـید
بـه دیـدارِ خـودم هـم
بــروم ...! 💧💧💧

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄┅┄ ※•°•❤️❤️❤️•°•※ ┄┅
#بــہــارانــہ
#قیصر_امین_پور
#عکسهای_شکسته
#بهاری_ندارم
‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎
۰ نظر
۳ فروردین ۱۳۹۹