درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند..
معنی کور شدن را گره ها می فهمند..

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین..
قصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمند...

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن..
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند...

آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا...
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند...

نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا..
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند.

#خودت_عکس_بگیر
#عکسهای_من
#نزدیکاشو
#کژالkazhal
#مریوان
۰ نظر
۲۱ فروردین ۱۳۹۹