با اینکه خلق بر سر دل می نهند پا....
شرمندگی نمی کشد این فرش نخ نما....

بهلول وار فارغ از اندوه روزگار....
خندیده ایم! ما به جهان یا جهان به ما...

کاری به کار عقل ندارم به قول عشق.....
کشتی شکسته را چه نیازی به ناخدا....

فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست..
چون رود بگذر از همه سنگ ریزه ها...

#خودت_عکس_بگیر
#عکسهای_من
#نزدیکاشو
#کژالkazhal
#کوهگشت
۰ نظر
۲۲ فروردین ۱۳۹۹