آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ آیا نمیدانید که خدا میبیند؟
۳۷۷ پست
۱۴۱۱۱ پیرو
۱۹ پیگیری