آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟ آیا نمیدانید که خدا میبیند؟ بدانید و آگاه باشید که خدا همیشه آنلاین است
۹۳۰ پست
۱۷۰۱۹ پیرو
۲۴ پیگیری