امیرحسین
@a1m2i6r14
باید بڪشد عــذاب تنهــایی را مـردی که ز عصر خود فراتر باشد
۲۶۶ پست
۱۱۸۷ پیرو
۱۱۴ پیگیری