امیرحسین
@a1m2i6r14
باید بڪشد عــذاب تنهــایی را مـردی که ز عصر خود فراتر باشد
۲۶۸ پست
۱۱۹۳ پیرو
۱۱۵ پیگیری