♡بـہ قـلبم مےبالـم ڪـه شـیریـن تـرین دردِ دنـیا را بـه عـشـق تُــــو در خـود جــاےداده...!♡ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌
۴۴۵ پست
۷۶۶۵ پیرو
۴۸ پیگیری